Konstnärsmaterial online hos Hammarö Ramverkstad

Integritetspolicy

Hammarö Ramverkstad AB 559064-2426 är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy.

Vilka personuppgifter om dig behandlar vi?

Hammarö Ramverkstad AB samlar in och behandlar följande kategorier av personuppgifter om dig som kund eller potentiell kund i samband med att du genomför köp och använder våra tjänster och att vi marknadsför och saluför våra produkter och tjänster.

  • Kontaktuppgifter såsom namn, titel och attesträttighet, e-postadress, leveransadress, fakturaadress och telefonnummer.
  • Kontoinformation såsom kundnummer, användarnamn, lösenord och när kontot registrerades.
  • Kundinställningar för marknadskommunikation och personliga erbjudanden.
  • Identifikationsnummer, dvs. personnummer eller organisationsnummer.
  • Orderinformation såsom ordernummer, beställda produkter eller tjänster, orderdatum, pris, rabatt och köphistorik.
  • Betalningsuppgifter såsom betalningssätt och betalningshistorik.
  • Korrespondens och annan information om supportärenden såsom anteckningar och e-postmeddelanden vid kontakt med oss.

Från vilka källor samlar vi in uppgifter om dig som kund?

Hammarö Ramverkstad AB samlar in dina personuppgifter direkt från dig när du genomför en beställning, besöker vår hemsida, klickar på länkar i digital marknadskommunikation som vi har skickat till dig, är i kontakt med vår kundtjänst och när du på annat sätt har kontakt med oss och lämnar uppgifter om dig. Information om dig samlas in vid dessa tillfällen för att vi ska kunna tillhandahålla våra produkter och tjänster till dig.

Om du är innehavare av ett kund-konto på Hammarö Ramverkstad AB webbplats samlar vi även in personuppgifter om dig vid registrering av kontot samt under tiden som du är kontoinnehavare, t.ex. din köphistorik, ditt beteende på vår webbplats, dina kundinställningar för att ta emot marknadskommunikation och vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att besöka vår webbutik samt läsa eller klicka på länkar i våra digitala utskick.

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Hammarö Ramverkstad AB samlar in och hanterar uppgifter om dig för olika ändamål. Dessa ändamål sätter de yttre ramarna för vad vi får använda dina personuppgifter till. Nedan förklarar vi ändamålen med vår behandling och ger exempel på vilka behandlingsaktiviteter som sker under respektive ändamål. Observera att vissa av dina personuppgifter kan behandlas för flera ändamål.

a) Hantera beställningar och köp

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar aktiviteter för att bland annat identifiera dig, skicka orderbekräftelse, hantera betalning för beställda produkter och varor samt bedöma vilka betalningssätt vi kan erbjuda dig (baserat på kontaktuppgifter, beställda varor, betalningshistorik och finansiell information), leverera beställningar, avisera om leverans samt hantera reklamations- och garantiärenden avseende köpta produkter och tjänster. Den insamling av uppgifter som vi gör för att kunna hantera dina beställningar och köp krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Hammarö Ramverkstads AB försäljningsvillkor. Om uppgifterna inte lämnas av dig kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen eller köpet.

b) Tillhandahålla och hantera kund-konto

Personuppgifter behandlar vi för detta ändamål för att t.ex. ge dig behörighet att logga in på kontot, säkerställa din identitet, skapa dina personliga sidor, upprätthålla korrekta kontaktuppgifter, hantera dina inställningar för marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden, underlätta för dig att handla i vår webbutik genom förifyllda uppgifter och sparade digitala varukorgar, underlätta för dig att hantera ärenden och reklamationer samt göra det möjligt för dig att följa din order- och betalningshistorik. Insamlingen av uppgifter som vi gör för att kunna tillhandahålla och administrera ditt kund-konto krävs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter enligt Villkoren för Hammarö Ramverkstad AB-konto. Om uppgifterna inte lämnas kan våra skyldigheter inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig registrering av konto eller avsluta kontot.

c) Lämna anpassad information, förmåner och erbjudanden samt ge en personlig upplevelse av vår webbutik till dig som har kund-konto

Vi på Hammarö Ramverkstad AB vill att du ska få bästa möjliga upplevelse när du besöker vår webbplats och när vi kommunicerar med dig. Därför behandlar vi personuppgifter för detta ändamål så vi kan förbättra din användarupplevelse i syfte att skapa, erbjuda och lämna dig personligt anpassat innehåll i kommunikation och marknadsföring via post, e-post och telefon med individuella förmåner och erbjudanden, rekommendationer. För att möjliggöra detta utförs analyser på de uppgifter som Hammarö Ramverkstad AB samlar in såsom ort, orderhistorik och användargenererade data. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt dessa villkor. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

d) Lämna information om och marknadsföra produkter och tjänster

Vi behandlar personuppgifter för detta ändamål för att per e-post och telefon informera dig om och marknadsföra de produkter, tjänster och erbjudanden som Hammarö Ramverkstad AB säljer samt visa rekommendationer. Insamlingen av uppgifter som vi gör för ändamålet krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi behöver i så fall begränsa vissa förmåner och andra fördelar som är kopplade till ditt konto.

e) Hantera ärenden som kommer in till Hammarö Ramverkstad AB och kundtjänst

Behandling av personuppgifter för detta ändamål omfattar Hammarö Ramverkstad AB aktiviteter för att t.ex. kommunicera, säkerställa kundens identitet, utreda klagomål- och supportärenden, besvara frågor som kommer in till kundtjänst eller andra supportfunktioner via e-post, telefon eller digitala kanaler, rätta felaktiga uppgifter, ge teknisk support och vårda kundförhållandet.

f) Fullgöra rättsliga förpliktelser som krävs av Hammarö Ramverkstad AB

Personuppgifter behandlas för detta ändamål för att Hammarö Ramverkstad AB ska kunna uppfylla krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Exempel på sådana krav är produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information om produktlarm och produktåterkallelser (t ex vid en defekt produkt) och skyldigheter att spara viss information enligt bokföringslagen som kan hänföras till en enskild individ. Om uppgifterna som Hammarö Ramverkstad AB samlar in inom ramen för detta ändamål inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi kan i så fall neka dig beställningen, köpet eller den aktivitet som ger upphov till våra rättsliga förpliktelser.

Vilka är de legala grunderna för vår behandling av dina personuppgifter?

För att Hammarö Ramverkstad AB ska ha rätt att samla in och behandla dina personuppgifter måste det finnas en laglig grund för varje ändamål som uppgifterna behandlas för. De lagliga grunderna som vi baserar vår behandling på är beskrivna i detta avsnitt. Observera att flera lagliga grunder kan vara tillämpliga för samma behandling.

a) Rättslig förpliktelse

Denna grund innebär att vår behandling är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som krävs av Hammarö Ramverkstad AB, exempelvis att dokumentera betalningsuppgifter för att uppfylla kraven i bokföringslagen.

b) Avtalsförpliktelser

Denna grund innebär att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig som kund eller för att kunna ingå avtal i ett senare skede. För dig som är innehavare av ett kund-konto på Hammarö Ramverkstad AB hemsida har du ingått ett avtal med Hammarö Ramverkstad AB som sätter ramarna för vilken behandling av dina personuppgifter som kan ske för att tillhandahålla, hantera och administrera våra tjänster som är kopplade till kontot. Vid beställning eller köp behandlar vi dina uppgifter för att fullgöra skyldigheter enligt Hammarö Ramverkstad AB köpvillkor. Då kan det t.ex. vara nödvändigt att Hammarö Ramverkstad AB registrerar dina kontaktuppgifter så vi kan fullgöra vår skyldighet att leverera produkten eller tjänsten.

c) Berättigat intresse

Denna grund innebär att vår behandling baseras på en s.k. intresseavvägning av berättigat intresse. Med detta menas att behandlingen sker för att Hammarö Ramverkstad AB bedömer att vi har berättigade intressen av att behandla dina personuppgifter som väger tyngre än ditt intresse att inte få personuppgifterna behandlade. På denna grund behandlar vi bland annat dina personuppgifter för att förhindra missbruk av kund-konto samt förhindra, förebygga och utreda brott inom ramen för vår verksamhet. Om vi bedömer att brott eller försök till brott har begåtts och vi gör en polisanmälan kommer Hammarö Ramverkstad AB även fortsätta att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Hammarö Ramverkstad AB kommer att spara dina personuppgifter i 2 år för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan Hammarö Ramverkstad AB komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande rättsligt anspråk, t.ex. om det pågår en tvist. Inaktivt kund-konto raderas efter 2är.

Hammarö Ramverkstad AB sparar personuppgifter kopplade till ditt kund-konto och nyhetsbrev så länge du är aktiv genom att interagera med Hammarö Ramverkstad AB på olika sätt.

Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Hammarö Ramverkstad AB delar inte dina personuppgifter med andra aktörer utan ditt samtycke.

Var lagrar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas i en databas (Exacta Software) som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Hammarö Ramverkstad AB som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

Vad har du som registrerad kund för rättigheter?

Hammarö Ramverkstad AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. I detta avsnitt beskrivs dina rättigheter kopplade till vår behandling av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Om du har frågor om detta eller vill utöva någon rättighet, vänligen kontakta oss på de uppgifter som framgår längst ner i denna policy.

a) Rätt till rättelse av dina personuppgifter

Hammarö Ramverkstad AB är måna om att ha korrekta och uppdaterade personuppgifter. Om uppgifterna som vi har om dig är felaktiga har du rätt att begära att de rättas. Du har även rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter, t.ex. om vi har rätt gatuadress men saknar gatunummer. På din begäran kommer vi att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

b) Rätt till radering av dina personuppgifter

Vi respekterar att de personuppgifter som vi behandlar om dig är lånade från dig. Du har därför rätt att begära att Hammarö Ramverkstad AB tar bort dina personuppgifter när uppgifterna behandlats på ett olagligt sätt, måste raderas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som Hammarö Ramverkstad AB omfattas av, inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har behandlats eller när du invänder mot en intresseavvägning av berättigat intresse som Hammarö Ramverkstad AB har gjort och det saknas berättigat intresse för Hammarö Ramverkstad AB eller tredje part som väger tyngre (se nedan avsnitt e) för information om rätten att invända). Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att Hammarö Ramverkstad AB ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

c) Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat format och i vissa fall få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till Hammarö Ramverkstad AB och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som laglig grund.

d) Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i vissa situationer, vilket innebär att uppgifterna bara får behandlas för vissa ändamål. Du kan t.ex. begära begränsning av felaktiga uppgifter när du har begärt rättelse. Under tiden som Hammarö Ramverkstad AB utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.

e) Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

När Hammarö Ramverkstad AB behandlar dina personuppgifter baserat på intresseavvägning av berättigat intresse som legal grund eller för direktmarknadsföring har du har rätt invända mot vår behandling. Invändning mot Hammarö Ramverkstad AB intresseavvägning kan göras när du har personliga skäl som rör situationen. Vid sådan invändning bedömer Hammarö Ramverkstad AB om vi har berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre ditt intresse att skydda din integritet. Om så är fallet får Hammarö Ramverkstad AB fortsätta att behandla dina personuppgifter trots att du har motsatt dig behandlingen. Invändning mot direktmarknadsföring och analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål kan du göra utan att uppge några skäl. Detta styr du själv över genom inställningarna på i nyhetsbrevet och hemsida där du väljer om du vill ta emot marknadskommunikation och personligt anpassade erbjudanden. Dessutom ges du möjlighet att invända mot marknadsföring vid varje enskilt digitalt utskick. Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden. Om du endast invänder mot personligt anpassade erbjudanden kommer marknadskommunikationen till dig att vara generell, då vi har svårt att bedöma vilken marknadsföring som är relevant för dig om vi inte får analysera dina personliga egenskaper.

Om du tycker att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt är du välkommen att kontakta oss. Kontaktuppgifter finns längst ner i denna policy. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen som är ansvarig tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter i Sverige.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Hammarö Ramverkstad AB har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. Exempelvis sparas alla kunduppgifter i en databas som är skyddad med brandvägg och behörighetsstyrning så bara anställda inom Hammarö Ramverkstad AB som behöver åtkomst till dina uppgifter för att utföra specifika uppgifter har sådan tillgång.

Vi har SSL (Secure Sockets Layer) för Hammarö Ramverkstad AB hemsida för ökat integritetsskydd på Internet. SSL är ett säkerhetsprotokoll för att skicka krypterad information mellan webbläsare och server. Protokollet ser till att all datan skickas krypterad och förblir privat. SSL är en internetstandard och används för att kunna bibehålla information krypterad och säker vid transaktioner med kunder online.

Tillämpning och ändring av integritetspolicyn

Den senast uppdaterade versionen av Hammarö Ramverkstad AB integritetspolicy finns alltid på vår webbplats. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

Hammarö Ramverkstad AB har rätt att när som helst uppdatera integritetspolicyn. Om integritetspolicyn ändras kommer den uppdaterade policyn att publiceras på Hammarö Ramverkstad AB webbplats. Vi kan även komma att informera dig via e-post om det sker större förändringar av integritetspolicyn. Om du inte vill acceptera den ändrade policyn kan du avsluta ditt nyhetsbrev och kund-konto genom att kontakta Hammarö Ramverkstad AB, se kontaktuppgifterna längst ner i denna policy.

Kontaktuppgifter

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor om denna integritetspolicy eller om du vill ha mer information om vår behandling av dina personuppgifter eller om någon uppgift skulle vara felaktig och du vill att vi rättar den.

Tel: 070-552 62 95
E-post: frame@hammaroram.se